Statuten

NAAM, ZETEL EN DUUR

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: Stichting Bewonersbelangen Wemeldinge.

2. Zij heeft haar zetel te Wemeldinge, gemeente Kapelle.

3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

DOEL

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel:

a. het behartigen van de belangen van de inwoners van het dorp Wemeldinge, omvattende het grondgebied van de voormalige gemeente Wemeldinge;

b. het instandhouden en bevorderen van een leefbaar klimaat in Wemeldinge;

c. het vergemakkelijken en het bevorderen van het contact met de gemeentelijke overheid en andere overheids- en andere instellingen;

d. het direkt of indirekt bevorderen of nemen van initiatieven en maatregelen, die aan de bevolking van Wemeldinge of een belangrijk deel daarvan ten goede kunnen komen;

e. het wekken van belangstelling bij de bevolking van Wemeldinge voor de belangen van hun dorpsgemeenschap, in het bijzonder als onderdeel van de gemeente Kapelle.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. het houden van bijeenkomsten (algemene vergaderingen) voor de inwoners van Wemeldinge of groeperingen daarvan en het houden van besprekingen met de overheid, de inwoners, plaatselijke verenigingen, instellingen en dergelijke;

b. het desgewenst ondersteunen van initiatieven van verenigingen, instellingen of inwoners, die op het gebied van de gemeenschap Wemeldinge liggen;

c. het op eigen initiatief ondernemen van activiteiten of treffen van maatregelen op het gebied van de gemeenschap Wemeldinge liggende;

d. het geven of doen geven van voorlichting betreffende zaken, die de gemeenschap Wemeldinge raken.

3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

VERMOGEN

Artikel 3

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

– subsidies en donaties;

– schenkingen, erfstellingen en legaten;

– alle andere verkrijgingen en baten.

BESTUUR EN VERGADERINGEN

Artikel 4

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden, die zoveel mogelijk de bevolking van Wemeldinge representeren.

2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur.

Alleen de inwoners van Wemeldinge van achttien jaar en ouder zijn tot bestuurslid verkiesbaar.

Het bestuurslidmaatschap van de stichting is onverenigbaar met het lidmaatschap van de gemeenteraad van de gemeente Kapelle.

Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester alsmede hun vervangers.

De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.

3. De zittingsduur van de bestuursleden is drie jaar.

Elk jaar treedt tenminste een/derde gedeelte af volgens een door het bestuur op te stellen rooster.

Hij, die ter vervulling van een buiten periodieke aftreding opengevallen plaats tot lid van het bestuur is gekozen, treedt af op hetzelfde tijdstip als degene in wiens plaats hij is benoemd.

4. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in artikel 7.

5. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

6. Het bestuur kan, wanneer daartoe naar zijn mening redenen aanwezig zijn, alle inwoners of groepen van inwoners ter vergadering bijeen roepen tot het behandelen van bepaalde onderwerpen, de gemeenschap Wemeldinge betreffende.

BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN

Artikel 5

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden te Wemeldinge.

2. Ieder jaar wordt ten minste één vergadering gehouden.

3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.

4. De oproeping tot de vergadering geschiedt – behoudens het in lid 3 bepaalde – door de voorzitter, tenminste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven.

5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.

6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur;

bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.

8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.

9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter ter vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.

10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch per telex of per telefax hun mening te uiten.

Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

11. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.

Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.

12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt.

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

14. Indien de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

15. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING.

Artikel 6

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

2. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.

3. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Artikel 7

De stichting wordt in en buiten rechte uitsluitend vertegenwoordigd door:

a. het bestuur;

b. hetzij de voorzitter en de secretaris gezamenlijk, dan wel hun vervangers;

c. hetzij de voorzitter en de penningmeester gezamenlijk, dan wel hun vervangers.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP.

Artikel 8

Het bestuurslidmaatschap eindigt door overlijden van een bestuurslid, bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen, bij schriftelijke ontslagneming (bedanken), bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, het niet meer woonachtig zijn in het in artikel 2 lid 1 sub a bedoelde gebied, alsmede het aanvaarden van het lidmaatschap van de gemeenteraad van de gemeente Kapelle.

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 9

1. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar behoudens verlenging van deze termijnen door de algemene vergadering wordt een algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden.

Het bestuur brengt op deze vergadering een jaarverslag uit over de gang van zaken in de stichting en over het gevoerde beleid. Het bestuur legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting, ter goedkeuring, aan de algemene vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door alle bestuurders: ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen, dat zij deze verplichting nakomen.

2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen vóór de jaarvergadering, een commissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopende casu quo laatstverstreken boekjaar.

De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen.

Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan.

3. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der stichting te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der stichting te geven.

4. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge.

5. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de algemene vergadering een andere commissie bestaande uit tenminste drie leden, welke een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording.

Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie. Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd dan neemt de algemene vergadering al die maatregelen welke door haar in het belang van de stichting nodig geacht wordt.

Artikel 10.

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van veertien dagen.

De bijeenroeping geschiedt door oproeping in een ter plaatse verschijnend blad.

2. Behalve de in artikel 11 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht.

Artikel 11.

1. Alle inwoners van achttien jaar en ouder hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben daar ieder een stem. De inwoner is niet bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd andere bewoner.

2. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de voorzitter anders bepaalt.

Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.

3. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, voorzover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd.

Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot. Onder stemmen worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco en met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen.

4. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.

Artikel 12.

1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een der andere bestuursleden als voorzitter der vergadering optreden.

2. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen lid van het bestuur der stichting notulen gehouden.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN.

Artikel 13.

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt.

3. De jaarstukken worden door het bestuur toegezonden aan subsidiegevers, alsmede op een door het bestuur te bepalen plaats voor de inwoners van Wemeldinge ter inzage neergelegd.

REGLEMENT.

Artikel 14.

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.

2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.

3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.

4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 15 lid 1 van toepassing.

STATUTENWIJZIGING.

Artikel 15.

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen in een opzettelijk daartoe belegde bestuursvergadering, waarin tenminste drie/vierde van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Wordt in de bijeengeroepen vergadering het vereiste quorum niet behaald, dan kan in een binnen een maand doch tenminste een week later tot hetzelfde doel bijeengeroepen vergadering een besluit tot wijziging der statuten met tenminste twee/derde meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen worden genomen, mits de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

2. Wijziging van het bepaalde in de artikelen 2, 4, 5, 15 en 16 is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de Inspecteur der Registratie en Successie binnen wiens ressort de stichting is gevestigd.

3. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.

4. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het Openbaar Stichtingenregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 16.

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 15 lid 1 van toepassing.

2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

3. De vereffening geschiedt door het bestuur.

4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 15 lid 4.

5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.

6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed aan een algemeen nut beogend rechtspersoon wiens doel het doel van de stichting zoveel mogelijk nabij komt.

7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de door de wet te bepalen termijn berusten onder de jongste vereffenaar.

SLOTBEPALINGEN.

Artikel 17.

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

Stichting Bewonersbelangen Wemeldinge is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41114646.