Nieuwsbrief 26, februari 2014

Nieuwsbrief en uitnodiging

STICHTING BEWONERSBELANGEN WEMELDINGE

Nieuwsbrief 26, februari 2014

Geachte dorpsgenoten,

De jaarvergadering 2014 wordt gehouden op woensdag 26 februari a.s.. in ‘De Wemel’

Aansluitend op de jaarvergadering wordt het

“verkiezingsdebat”

voor de gemeenteraadsverkiezingen gehouden

Jaarverslag:

In 2013 is er veel besloten voor Wemeldinge en is er ook veel gebeurd.

De gemeenteraad heeft het voorstel wat betreft de toekomst van De Wemel goedgekeurd en geld beschikbaar gesteld voor de verbouwing. Intussen zijn de werkzaamheden volop aan de gang.

Mogelijk zitten we tijdens de vergadering nog wel een beetje in de rommel.

De SBW heeft ook in 2013 meegepraat over de toekomst van De Wemel en haar input gegeven voor de uitwerking van de plannen. Natuurlijk is het onmogelijk alle wensen van iedereen te honoreren, maar het uiteindelijke plan dat nu wordt uitgevoerd doet, naar de mening van de SBW, recht aan zoveel mogelijk wensen van de inwoners van het dorp.

Wemeldinge heeft straks een prachtig dorpscentrum met (nog steeds!) een goede bibliotheek, goede mogelijkheden voor kinderopvang en crèche, een grote zaal voor uitvoeringen en vergaderingen een mortuarium en zalen voor (familie)bijeenkomsten en activiteiten als de soos etc.

Ook de komst van een nieuw woon-zorgcentrum heeft in 2013 meer gestalte gekregen. Ruimte voor ‘kleinschalig wonen’ met 12 plaatsen, een nieuwe huisartsenpraktijk en een aantal appartementen voor senioren in een nieuw gebouw op de plaats van de voormalige Rabobank en bibliotheek.

De plannen zijn tijdens een informatieavond gepresenteerd door de gemeente.

De SBW is initiatiefnemer voor het ‘kleinschalig wonen’ project voor dementerenden en is er het hele traject bij betrokken geweest. Na de presentatie heeft de SBW nog enkele suggesties gedaan wat betreft uitstraling van het gebouw en de gewenste parkeerruimte rond het complex.

In 2013 heeft het bestuur zeven maal vergaderd. Tijdens deze vergaderingen is over van alles en nog wat gesproken. Het SBW bestuur blijft altijd de belangen van de inwoners van Wemeldinge

behartigen, bij de gemeente en andere (overheids)instanties.

Voorop staan daarbij de belangen van de gemeenschap, dat maakt het soms moeilijk de belangen van alle individuele inwoners recht te doen. Uitbreiding van de jachthaven is voor direct omwonenden misschien ongewenst, maar voor andere inwoners van het dorp erg goed. In dit soort situaties probeert de SBW de verschillende belangen onder de aandacht te brengen en vraagt de gemeente zeer zorgvuldig de belangen van allen te wegen.

Er is regelmatig overleg met wethouder Herselman over grote en kleine wensen en ergernissen. Daarbij komen infrastructuur, het toerisme, de ontwikkeling van Choorhoek, de woningbouw, de komst van een zorgcentrum, de verkeersveiligheid, etc. aan de orde.

De SBW is blij met de aangekondigde vernieuwing van de bewegwijzering in het dorp, we hebben daar lang op aangedrongen. Nog langer hebben wij gesproken met de wethouder(s) over de mogelijkheid grotere groene kliko’s ter beschikking te stellen voor mensen met grote tuinen, ook dat gaat er (na zes jaar lobbyen !) nu komen, de aanhouder wint.

De financiële situatie

De SBW wordt door de gemeente gesteund met een jaarlijkse bijdrage. Niettemin heeft de Stichting Bewonersbelangen Wemeldinge ook uw bijdrage hard nodig, de laatste jaren lopen de persoonlijke bijdragen sterk terug, het verspreiden van accept giro’s is erg duur en daarom is de SBW daar enkele jaren geleden mee gestopt.

We doen een beroep op u het werk van de SBW te steunen en een bijdrage te storten op rekeningnummer NL27 RABO 0368 6562 17

t.n.v. St. Bewonersbelangen Wemeldinge.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Hans van Klink Voorzitter

Jaap Zandee Secretaris

Mw. Jos Veerhoek

Mw. Dana Verhulst

Mw. Anya Luscombe

Mw. Jacqueline Mackintosh

Hans van Zoest

Secretariaat: Bonzijweg 34, tel. nr.: 621063.